Saturday, May 30, 2009

Life and the leaf !

Leaf tells us the story of life.
पोपटी हिरवे पान किती सहज अवतरते झाडावर! तसेच आपणही येतो या जगात. ऊन, वारा, पाऊस, रोजचे नवे नभाचे रंग अनुभवते ते पान. तसेच आपण.
पानातला चेहरा बघायला शिकणे म्हणजेच जगायला शिकणे.

No comments:

Post a Comment

Followers