Saturday, May 30, 2009

Mother and me


Mother introduces you to the nature.
लहान असतानाचे दिवस म्हणजे आईचे आणि आपले दिवस. आई म्हणत उठायचे आणि आई म्हणत झोपायचे. दिसेल ते सगळे आईलाच विचारायचे. आपल्याला नसते कुठे जायचे. तीच नेते कुठेकुठे. तीच देते करुन ओळख झाडा फुला पाखरांची .....निसर्गाची.

2 comments:

Followers