Tuesday, April 6, 2010

सावली हेच सर्वस्व !
खूप उजेडात दिसत नाही काहीच
आणि फसायला मात्र होतं ..
जसं खूप अंधारातही होतं..

चित्रातला उजेड रेषेला सापडतोच असं नाही
उलट
उजेडात रेषा दिसायची बंदच होते !

जिथे रेषा नाही
तिथेच सुरू होतं ,
मनाचं राज्य !!

सावलीचा आधार घेत घेत
गवसतं एकेक चित्र ...

No comments:

Post a Comment

Followers