Sunday, March 28, 2010

तान
पतंग-पक्षी
उरात उडतो
आनंदाची कमान
अवकाशाच्या वक्षी
उमटे
निर्मळ सुंदर तान !

1 comment:

Followers