Monday, June 14, 2010

भुर्रर्र ss


तरूच्या गोष्टी सांगताना एकेक गंमत आठवते .
त्या गंमतीबरोबरच तरू डोळ्यापुढे दिसायला लागतो .
मोटरसायकलवर स्वार झाल्याप्रमाणे तो हात पुढे घेवून ‘भुर्र’ करतो .
तो आवाज तसाच सुरू ठेवून एक वेगळंच वातावरण तयार करतो तो !
नाटक करतो तो !!
अजून नीट उभंही राहता येत नसताना
त्याची ही कल्पना भारीच वाटून जाते .
कबुतरांना उडताना बघून
तो सुद्धा हात हलवून उडण्याचा प्रयत्‍न करतो ,
तेंव्हा खूपच करमणूक होते खरी .
काय सांगावं ,तसा शोध लागेलही काही काळात !

1 comment:

Followers